Affordable Access

Optimalizace řízení procesů ve vybraném startupu / Optimization of Process Management in Selected Startup

Authors
  • Stejskal, Štěpán
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci řízení procesů ve vybraném startupu. Cílem teoretické části je vysvětlit základní pojmy a popsat podstatu řízení procesů a porovnat jednotlivé možnosti procesního přístupu. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány řízení procesů v tomto startupu, kdy je nejprve analyzován jeho výchozí stav, specifikovány problémy, se kterými se potýká a na základě těchto zjištění jsou navrženo optimalizované procesní workflow a nově navrženým procesům jsou přiřazeny odpovědné osoby. Dále jsou startupu navrženy metriky a KPI a shrnuta jednotlivá doporučení. / This bachelor thesis is focused on optimization of process control in selected startup. The aim of the theoretical part is to explain the basic concepts and to describe the essence of process control and to compare the individual process approach options. In the practical part of the thesis, the theoretical knowledge is applied to process management in this startup. Firstly, the initial state of startup is analysed, then the problems inside startup are identified and the optimized process workflow is suggested based on these findings. Responsible persons are assigned to the newly proposed processes. Furthermore, metrics and KPIs are proposed to the startup and individual recommendations are summarized. / 155 - Katedra aplikované informatiky / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times