Affordable Access

Optimalizace strategie podniku / Optimization of Enterprise Strategy

Authors
  • Bartoňová, Veronika
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce s názvem "Optimalizace strategie podniku" se zabývá interní a externí analýzou společnosti VeLiSkon, s.r.o., zhodnocením její současné situace a navrhnutím vhodnější strategie pro její budoucí rozvoj. První část práce se věnuje teoretickému vymezení pojmů a jednotlivým fázím strategické analýzy. Druhá část tyto poznatky aplikuje na analyzovanou společnost. Na základě vyhodnocených analýz byly učiněny závěry. Tyto zjištěné poznatky a návrhy budou doporučeny majitelům společnosti VeLiSkon, s.r.o. Návrhy mohou tak pomoci posílit a určit nové cíle a strategie v oblasti stavebnictví Jihomoravského kraje. / The diploma by name called "Optimization of Business Strategy" deals with internal and external analysis of the company VeLiSkon s.r.o. With the assessment of its present situation and the more suitable strategies for its future development, the first part of the work deals with the theoretical definition of terms In each phase of the strategic analysis, the second part applies this knowledge to the analyzed company. Based on the assumptions made by the analyzes, conclusions were drawn by these findings and the proposals will be recommended to the owners of the company VeLiSkon s.r.o The proposals can help to strengthen and establish new goals and strategies in the construction sector of the South Moravian region. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times