Affordable Access

Optimalizace procesu řízení výrobní dokumentace ve vybrané společnosti. / Optimisation of a Process Documentation Management in the Selected Company

Authors
  • houdová, šárka
Publication Date
Jun 05, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

V každé firmě probíhá řada procesů. Aby společnost byla úspěšná, musí přesně vědět, jaké typy procesů se v ní odehrávají a v jakém jsou stavu. Bez této znalosti nemůže být žádná firma dlouhodobě konkurenceschopná. Diplomová práce se zabývá právě touto problematikou. Je v ní nejprve popsáno procesní řízení a jakým způsobem jej správně nastavit. Je definován pojem štíhlý podnik a jaké jsou známé druhy plýtvání, které lze odhalit přímým či nepřímým měřením lidské práce. Plýtvání výrazně ovlivňuje produktivitu práce a celkové náklady společnosti. Cílem práce je zjistit současný stav procesu řízení výrobní dokumentace a navrhnout možnosti jeho zlepšení. Pro nalezení jednotlivých příčin, které negativně ovlivňují průběh procesu, je použito několik nástrojů a metod např. Ishikawa diagram, N/3 voting či Pětkrát proč. Výstupem práce jsou návrhy řešení jednotlivých problémů, jejichž cílem je snížit náklady a zvýšit efektivitu práce při zachování či zvýšení kvality poskytovaných služeb. / Each company has a huge number of processes. The company needs to know exactly what types of processes and in which condition are taking place in it, otherwise it is not successful. No company can be competitive in the long term without this knowledge. This thesis just deals with this issue. Thesis describes Business Process Management and how to set it correctly. Next, the lean enterprise is defined and what kinds of waste are known that can be detected by direct or indirect human work measurement. Wasting greatly affects work productivity and overall company costs. The aim of this work is to find out the current condition of process documentation management project and to suggest options of its improvement. Several tools and methods such as Ishikawa diagram, N/3 voting or Five times why are used to find the causes that negatively affect the process. The suggestions of solutions for each problem are the output and the aim is to reduce costs and increase the work efficiency while maintaining or improving the quality of provided services.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times