Affordable Access

Optimalizace procesů v obchodním oddělení firmy Henkel ČR, spol. s r.o. / Process optimalization in sales department of Henkel ČR, spol. s r.o.

Authors
  • janček, david
Publication Date
Jun 19, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Hlavním cílem diplomové práce Optimalizace procesů v obchodním oddělení firmy Henkel ČR, spol. s r.o. je provést modelování, analýzu a následnou optimalizaci podnikových procesů. Poznatky z této práce by měli přispět firmě ke zlepšení a zrychlení obchodních procesů. V teoretické části jsou vysvětleny základní definice a nastavení podnikových procesů a procesního řízení, které jsou relevantní pro provedení a vypracování analýzy procesů firmy. Tyto poznatky dále slouží jako podklad pro vytvoření praktické části, kde jsou získané informace využity pro analýzu a konečnou optimalizaci procesů v obchodním oddělení firmy. Závěr práce obsahuje shrnutí řešení optimalizace a další možná doporučení a opatření ke zkvalitnění procesů této firmy. / The main goal of the diploma thesis „ The optimization of the processes in the sales department of Henkel ČR, spol. s r.o.", is to perform modeling, analysis and subsequent optimization of business processes. The outcomes from this work should contribute to the company to improve and speed up business processes. The theoretical part explains the basic definitions and relations of business processes and process management, which are relevant for the implementation and elaboration of company processes analysis. These outcomes also serve, as a basis for practical part creation where this information is used for analysis and final optimization of processes in the company`s sales department. The conclusion contains a summary of optimalization solutions and further possible recommendations and measures to improve the processes of this company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times