Affordable Access

Oönskat men ändå närvarande : Maskulinitetsnormer i klientmöten inom Kriminalvården / Unwanted but Still Present : Masculinity Norms in Client Meetings Within the Correctional Service

Authors
  • Backlund, Daniel
  • Nolin, Jennie
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The aim of the study was to see how work groups in the Correctional Service perceived and expressed masculinity norms and how the work group experienced that the phenomenon affected their meetings with clients. To meet the aim two qualitative group interviews were conducted with two and three people respectively in each group. The participants belonged to working groups within the Correctional System Service from two different regions. The results were analysed through theories of hegemonic masculinity and queer theory. The study showed a perception that masculinity norms did affect the client work because of how the client’s expressed masculinity but that the work group lacked expressions of masculinity norms. In the discussion the results are being discussed through previous research and theory. / Syftet med studien var att undersöka hur personal inom Kriminalvårdens frivård uppfattade maskulinitetsnormer i arbetsgruppen samt hur arbetsgrupperna upplevde att fenomenet påverkade klientarbetet. För att besvara syftet genomfördes två kvalitativa gruppintervjuer med två respektive tre informanter i varje grupp. Informanterna tillhörde arbetsgrupper inom Kriminalvårdens frivårdkontor från två olika regioner. Resultatet analyserades genom teori kring hegemonisk maskulinitet samt queerteori. Studien visade en uppfattning om att maskulinitetsnormer kunde påverka klientarbetet beroende på hur klienter uttryckte maskulinitet, men att arbetsgruppen ansåg sig själva sakna uttryck och påverkan av maskulinitetsnormer i klientarbetet. I diskussionen diskuteras förklaringsmodeller till resultatet utifrån tidigare forskning och teori.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times