Affordable Access

OnlyFans – Är det konst, porr, handel eller prostitution? : En tematisk innehållsanalys av medias framställning av OnlyFans / OnlyFans – Is it Art, Porn, Commerce or Prostitution? : A Thematic Content Analysis of the Media's Portrayal of OnlyFans

Authors
  • Karlsson, Elina
  • Ring Hedlund, Olivia
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka framställningen av plattformen OnlyFans i svensk nyhetsmedia. För att besvara vårt syfte har vi tre frågeställningar om makt- och genusrelationer, prostitution samt barn och ungas vanmakt. Detta med utgångspunkt i att plattformen till viss del förknippas med prostitution och barn och ungas vanmakt, och som därmed är relevant för det sociala arbetets verksamhetsfält. Vi har med hjälp av en tematisk innehållsanalys undersökt hur text i nyhetsartiklar och reportage som publicerats i de fyra största svenska tidningarna under perioden 9 april år 2020 till 29 april 2023, konstruerar en bild av plattformen OnlyFans. Av vårt empiriska material, som bestod av 20 stycken nyhetsartiklar och reportage, kunde vi skapa två huvudteman. Det första huvudtemat: OnlyFans och kreatörernas makt med två tillhörande underteman: Empowerment och Ekonomiskt makt. Det andra huvudtemat: OnlyFans och kreatörernas utsatthet med tre tillhörande underteman: Kreatörernas vanmakt, Prostitution samt Barn och ungas vanmakt. Vår studie tar genomgående avstamp i socialkonstruktionismen, men vi har även studerat genus- och maktrelationer utifrån Hirdmans genusteori. Med utgångspunkt i studiens socialkonstruktionistiska ansats har vi uppmärksammat hur media bidragit till talet om OnlyFans, och hur det kan tänkas forma samhällets förståelse av plattformen. Vi har i studien funnit att medias framställning av OnlyFans skildrar olika former av makt, som till viss del tillskrivs de kvinnliga kreatörerna. Detta då kreatörerna bland annat beskrivs erhålla empowerment, frihet, självständighet och ekonomisk vinning. Dock konstruerar media ävenen bild som ger sken av att de kvinnliga kreatörerna inte erhåller någon makt, bland annat med utgångspunkt i att engagemanget på plattformen kan grunda sig i ett manligt begär. Vi har även funnit att media skildrar förekomsten av barn och unga på OnlyFans, men detta till skillnad mot vuxna kvinnor framställs genomgående i negativa termer. Media skildrar till viss del en bild av att OnlyFans verkar som en arena för prostitution, men det förekommer även framställningar som ger en bild av det motsatta. Analysprocessen föranledde tankar om vilka konsekvenser medias framställning kan ha på samhället, och hur det kan komma att påverka det sociala arbetets verksamhetsfält. Vi har bland annat landat i slutsatsen att medias framställning av OnlyFans har inverkan på socialt arbete med utgångspunkt i att socialarbetares inställning till fenomenet kan påverkas av hur media talar om det.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times