Affordable Access

”Onboarding-processen fick mig att tveka” : En kvalitativ studie om hur onboarding-processen kan påverka nya medarbetares integration och deras syn på en framtid i organisationen.

Authors
  • Hällgren, Kajsa
  • Larsson, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det är inte ovanligt i dagens samhälle att byta arbete eller karriär. Det är då viktigt för organisationer att använda sig av strategiskt planerade onboarding-processer för att behålla sina medarbetare. Tidigare forskning visar att första tiden på en arbetsplats är en kritisk period, vilket kan påverka hur den nya medarbetaren ser på en framtid inom företaget. Studien genomfördes i samarbete med ett privat företag inom hemtjänst. Denna bransch är präglad av hög konkurrens och personalomsättning, detta då det finns en brist på utbildad personal. Studien syftade till att skapa en ökad förståelse för relationen mellan onboarding-processen och medarbetares integration i organisationen, samt hur denna process påverkade inställningen till framtida arbete i företaget. Vidare syftade studien till att undersöka hur medarbetarna, vilka ansvarade över processen, ansåg att den fungerade att applicera i praktiken och hur deras örutsättningar för att ansvara över den var. En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att samla in data genomfördes totalt nio semistrukturerade intervjuer, där fem informanter var nyanställda medarbetare och fyra var ansvariga medarbetare. Resultatet visade att de nya medarbetarna vars onboarding-process präglades av företagets introduktionsplan hade generellt en bra upplevelse. Till skillnad från de nyanställda som inte introducerades med hjälp av introduktionsplanen. Vidare visade resultatet att de ansvariga medarbetarna ansåg att introduktionsplanen fungerar bra att använda i praktiken, samt att den gör att de känner sig tryggare med uppgiften. Studien visade även att onboarding-processen kan påverka anställdas syn på att arbeta kvar i framtiden. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times