Affordable Access

(OM COTEUREN) : Regifunktion i omvandling genom samskapandets processer

Authors
  • Reich, Carina
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The aim of this documented artistic research project is to investigate functions of directing within an expanded understanding of co-created performing arts. My main question concerns the following. What practices and principles of directing in co-created performing arts are revealed in the sample narratives, expositions and final productions of the thesis, and what do these say about transformations within different spatial and social contexts? The project process consists of four documented stagings and a final performance. It is this way I develop the concept “The Coteur” which stands for a directorial function combining a unique, biographical director function (The Auteur) with the openness of a co-created process formed around place, collaborators and contexts, where the development of an original work start without a script. Here I am interested in what I call ”staged absence” which I consider to be an artistic principle based on the removal of “the expected”. What happens, for example when the lead vocalist and the music are taken out of a popular song to leave behind a group of beat counting back-up singers, looking for their cue and a rhythm. Or when boxers are taken out of the ring and only the choreography of the referee remains. In my artistic research project I want to challenge the premises of co-creative performing art, and the director function, by also using forms for seminars and association meetings, to stage collective readings aloud, from manuscripts. This is combined with autobiographical and reflective writing, influenced by the principles for knowledge in practice, to uncover and develop artistic principles for a co-creative director function. / Syftet med detta dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt är att undersöka regifunktionen i en utvidgad förståelse av samskapad scenkonst. Min huvudsakliga frågeställning gäller följande. Vilka praktiker och principer för regifunktionen i samskapad scenkonst frilägger avhandlingens exem-pelberättelser, expositioner och slutproduktion, och vad säger detta om regifunktionens omvandlingar inom samskapad scenkonst i olika rumsliga och sociala kontexter? Processen som helhet är verket. Vilket består av fyra dokumenterade iscensättningar och en slutföreställning det är i och med detta jag utvecklar begreppet coteur som står för en regifunktion som kombinerar en biografiskt grundad regiposition (Auteuren) med öppenheten i samskapande processer och som omformas i och med plats, medarbetare, och sammanhang och ur detta sammanhang skapar originalverk. Jag arbetar utifrån en tankemodell av ”iscensatt frånvaro” vilket jag ser som en konstnärlig princip baserad på synliggörande genom borttagande som exempel vad visar sig när en ledsångare och musik plockas bort från en känd låt och lämnar en grupp takträknade och rytmsökande backupsångare efter sig? Vad visar sig när det som varit i bakgrunden kommer i förgrunden. Eller när boxare tas ur ringen och endast domarens koreografi återstår? I mitt konstnärliga forskningsarbete utmanar jag samskapandets premisser och undersöker regifunktionen genom iscensättningar i formen av kollektiva högläsningar ur manus. Mitt projekt bygger som helhet på iscensättningar i kombination med reflekterande berättande med utgångspunkt i den praktiska kunskapens teori för att synliggöra och utveckla konstnärliga principer för samskapande regifunktioner. / <p>LÄSANVISNING:</p><p>Textdelen av det konstnärliga doktorandprojektet är tänkt att läsas enligt linjär berättarmodell där filmerna utgör rörliga illustrationer till texten. </p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times