Affordable Access

Odpornost proti antibiotikom in virulenčni dejavniki enterokokov pri živalih in v živilih živalskega izvora

Authors
  • Golob, Majda
Publication Date
Jul 15, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Enterokoki so ubikvitarni mikroorganizmi, indikatorji fekalne kontaminacije in del normalne črevesne mikrobiote, ki lahko povzročajo resne okužbe ljudi in živali, pomembni so tudi kot povzročitelji okužb, povezanih z zdravstvom. Namen naše raziskave je bil pridobiti podatke o odpornosti in virulenčnih dejavnikih pri enterokokih, izoliranih iz vzorcev rejnih in ljubiteljskih živali ter živil živalskega izvora ter jih primerjati z enterokoki, izoliranimi iz kliničnih vzorcev ljudi. Analizirali smo 854 enterokokov 16 različnih vrst. Z mikrodilucijsko metodo določanja minimalne inhibitorne koncentracije smo ugotavljali odpornost enterokokov proti 12 antibiotikom. Z metodo verižne reakcije s polimerazo smo ugotavljali prisotnost sedmih genov za virulenčne dejavnike: ace, asa1, cylA, efaA, esp, gelE in hyl. Največji delež odpornosti smo ugotovili proti tetraciklinu, eritromicinu in ciprofloksacinu. Občutljivost enterokokov za skupino kritično pomembnih antibiotikov, ki se uporabljajo za zdravljenje okužb ljudi, je bila večinoma dobro ohranjena. Največji delež odpornosti smo ugotovili pri enterokokih iz kliničnih vzorcev ljudi in živali, mesa piščancev in perutninske klavnice, najmanjšega pa pri enterokokih iz govejega mesa. Pri živalih smo izolirali tudi 10 proti vankomicinu odpornih enterokokov in 59 enterokokov, ki so bili odporni proti visokim koncentracijam aminoglikozidov. Največ genov za virulenčne dejavnike smo ugotovili pri izolatih vrste Enterococcus faecalis, od tega najpogosteje gene efaA, gelE in ace. Izolati vrste Enterococcus faecium so bili najpogosteje nosilci genov esp in hyl. Skupaj smo pri vseh testiranih enterokokih določili 28 različnih virulenčnih tipov. Na osnovi predhodno ugotovljenih genov za površinske adhezine (ace, asa1 in esp) smo 92 izbranih izolatov testirali glede sposobnosti filmotvornosti na mikrotitrskih ploščicah. Pri izolatih s kombinacijo vseh treh genov smo ugotovili močno značilno povezavo s filmotvornostjo, vendar pa pri primerjavi posameznih genov te povezave nismo ugotovili za gen asa1. Rezultati naše raziskave v splošnem ne kažejo na večjo nevarnost zaradi neposrednega prenosa odpornih ali bolj patogenih enterokokov z živali na ljudi, nedvomno pa predstavljajo zelo pomemben rezervoar genov za odpornost in številne virulenčne dejavnike. Raziskava predstavlja pomemben doprinos k oceni tveganja za prenos odpornih enterokokov ter virulenčnih determinant iz živali na ljudi, bodisi preko prehranske verige ali pa preko ljubiteljskih živali.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times