Affordable Access

Övervakningsdystopi för barnens skull : En kritisk diskursanalys av EU-kommissionens förslag om obligatoriskdigital övervakning och informationslagring

Authors
  • Avaki, Victoria
  • Forsman, Lova
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

2022 lade Europakommissionen fram ett förslag om att all kommunikation, offentlig somprivat, borde vara obligatoriskt övervakat. Detta förslag kom fram genom att det ansågskunna hjälpa fler barn från sexuellt utnyttjande. Kommissionen föreslog att all digitalkommunikation borde bli dekrypterad (avkodad). Om kommunikationen visar någon form avmisstänkt aktivitet hamnar det i en databas kallad ”Europol”, där det kommer bli lagrat,analyserat, spårat och rapporterat.Meningen med den här uppsatsen är att analysera EU-kommissionens förslagsdokument föratt se vilken typ av kommunikation och vilken diskurs som används för att etablera makt.Efter det har vi genomfört analys av förslagets likheter mellan Shoshana Zuboffs teori omövervakning och George Orwells dystopiska roman 1984. Teorin och metoden som används idenna studie är kritisk diskursanalys och övervakningsteorier.I vår uppsats fann vi ut att EU-kommissionen använder sig av diskursen kring barns säkerhetför att få människor ombord på att barnens säkerhet är viktigare än alla andra mänskligarättigheter. Slutsatser från den här studien inkluderar också att det finns likheter på så sätt attövervakning kan kontrollera vårt beteende om den här lagen kommer i kraft, precis som iZuboffs teori och Orwells dystopiska framtidsroman. / 2022, the European Commission put forward a proposal that all communication, public andprivate, should be under mandatory surveillance. This proposal came to be because theybelieve this could help keep more children safe from sexual abuse. The commission proposedthat all digital communication be decrypted (decoded). If the communication shows any formof suspicion it will then be sent to a database called ”Europol”. There it will be stored,analysed, tracked and reported.The purpose of this study is to analyse the EU- Commission's proposal document toinvestigate what type of communication and discourse is used to establish power. After that,we also performed an analysis on the proposals' similarities to Shoshana Zuboff’s theoryabout surveillance capitalism and George Orwell's dystopian book 1984. The theory andmethod used in this study is critical discourse analysis and surveillance theories.In our essay we found that the EU-commissions uses the discourse surrounding children'ssafety to get people onboard the idea that children's safety is more important than all otherhuman rights. Conclusions from this study also include that there are similarities in the waysurveillance could control our behaviour if this law comes to pass, as it does in Zuboff’stheory and Orwell's dystopian future fiction.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times