Affordable Access

Ny på jobbet : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation

Authors
  • Heina, Elisabet
  • Johansson, Charlotte
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund och problemformulering: Sjuksköterskan har ett brett kompetensområde med stort ansvar. Den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver en god introduktion, där möjlighet att uppöva sin yrkesskicklighet finns. Stöd och feedback från kollegor är viktigt, då stress och utbrändhet är vanligt och påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskans välbefinnande. När en sjuksköterska upplever ohälsa och utsatthet på grund av stress, kan kvalitén på vården påverkas.Syfte: Syftet är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation.Metod: En litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Evans (2003) modell för innehållsanalys har varit utgångspunkten under analysarbetet.Resultat: Tre huvudteman och nio subteman identifierades under analysarbetet. Huvudtemana var; Organisatoriska faktorer som påverkar upplevelsen av arbetssituationen, Behov av stöd för att uppleva yrkesutveckling och Från verklighetschock till upplevd tillfredställelse. Önskan efter en grupptillhörighet är stor och tid är en bristvara, vilket resulterar i mindre patientkontakt och mindre reflektion. Stöd har en betydande roll, vilket ses i de båda subteman; Behov av kunskapsutveckling och Behov av handledning. Upplevelsen av osäkerhet och stress är stor. Trots att en del nyutexaminerade sjuksköterskor upplever verklighetschock och utbrändhet, finns det de som upplever en tillfredställande arbetssituation.Diskussion: Vid nyanställning behöver nyutexaminerade sjuksköterskor en introduktion av en kompetent handledare, där tid för reflektion finns. Då den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever stress upplever hon även ett livslidande. / <p>Program: Sjuksköterskeutbildning</p><p>Uppsatsnivå: C</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times