Affordable Access

Sjuksköterskors erfarenheter av att använda tolk i möten med patienter / Nurses experience of using an interpreter in a meeting with patients

Authors
  • Törnberg, Mirjam
  • Baldinger, Clara
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Vid ett vårdande möte där sjuksköterskor möter patienter med ett annat språk uppstår ett kommunikationsproblem. I dessa lägen kan en auktoriserad tolk behövas. Behovet av auktoriserad tolk ökade i samband med att immigrationen växte och samhället blev flerspråkigt. I vårdande mötet kan det uppstå utmaningar i kommunikation då sjuksköterskan kan få svårt att förstå samt förmedla information till en patient med annan kulturell och språklig bakgrund. Sjuksköterskans ansvar kring att göra patienten delaktig och införstådd i sin egen vård är en stor del i arbetet. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda tolk i möten med patienter. Metod: En litteraturbaserad studie valdes där tio artiklar analyserats. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom tre huvudkategorier; Olika uppfattningar om behovet av tolk, strukturella hinder samt att anhöriga inte ska behöva tolka och åtta underkategorier. Konklusion: Det fanns en tydlig koppling till hur betydelsefullt det är för sjuksköterskor att göra patienten delaktig i det vårdande mötet oavsett tidigare bakgrund och språk. Patientens delaktighet är av stor vikt för att sjuksköterskor ska kunna säkra samt uppfylla en god vård. Om patientens önskemål av att använda tolk inte tillgodoses kan detta leda till ett lidande för patienten i vården. / Background: In encounters between nurses and patients with another language could communication problem arise. In those situations, an authorized interpreter could be needed. The need of authorized interpreters arises when the immigration increased and the society became multilingual. There could be some communication challenges during the meetings when the nurse has difficulties to understand and to pass information to a patient from a different cultural with another language background. The responsibility of the nurse and the large part of the work is to make the patient involved and agreed upon the care service that is needed. Aim: The purpose was to describe nurses’ experiences of using an interpreter in encounters with patients. Method: A literature-based study with ten qualitative articles were chosen. Result: The analysis resulted in three categories; Different opinions regarding the importance of the interpreter, unclear guidelines and that relatives should not need to act as an interpreter and eight subcategories. Conclusion: There was an obvious conclusion how important it is for nurses to make the patient involved and agreed upon in the meetings regardless from earlier background and language. The patient involvement is of great importance to nurses to secure and meet a good care. If the patient’s wishes of not using an interpreter, it could lead to a suffering for the patient.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times