Affordable Access

Nova kvantitativna metoda za objektivno oceno nizko in srednje rizičnega raka prostate

Authors
  • Pukl, Miha
Publication Date
Jul 05, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Utemeljitev: Zaradi oportunističnega presejanja odkrijemo veliko primerov raka prostate (RP) z ugodnejšo prognozo. Mednje spadajo bolniki z ISUP skupino po Gleasonu 1 in 2 (GG1 in GG2). Kljub dobri prognozi in možnosti aktivnega opazovanja pri teh bolnikih se bo pri nekaterih po radikalni prostatektomiji (RRP) razvila biokemična ponovitev (BKR) ali celo po EAU visokorizična BKR s podvojitvenim časom PSA (PSA–DT) ? 1 leto, ki je povezana s povečano umrljivostjo bolnikov. Vzrok je najverjetneje v heterogenosti RP in neustreznem predoperativnem histopatološkem razvrščanju bolezni. Ocena GG kljub razvoju novih biomarkerjev še vedno velja za najpomembnejši prognostični dejavnik BKR. Slabost ocene GG je subjektivnost in spremenljivost ocene med različnimi patologi. Ploidija DNK je ena od metod, ki je objektivna in ima primerljiv prognostični potencial. Za določanje ploidije DNK potrebujemo veliko rakavega tkiva, zato je pogosto ne moremo določiti na igelnih biopsijah. Z naprednimi tehnološkimi tehnikami lahko na majhnem področju tankih tkivnih rezin izmerimo značilke tkivne arhitekture in jedrne morfologije. Z raziskavo smo preverili, ali lahko s kombinacijo tkivnih značilk pridobimo primerljivo ali celo boljšo napoved BKR in preživetja brez BKR po prostatektomiji v primerjavi z oceno GG ali ploidijo DNK pri populaciji raka prostate z ugodno prognozo. Zasnova raziskave, opis metod: V raziskavo smo vključili 115 bolnikov z nizko– in srednjerizičnim RP, ki so imeli RRP v splošni bolnišnici (SB) Celje v obdobju od 2003––2009. Oceno GG so določili splošni patologi iz SB Celje (GGG) in patolog ekspert z Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani (EGG). Ploidijo DNK smo določili na 70 µm debelih rezinah vzorcev, dobljenih po prostatektomijah, saj je bilo rakavega tkiva iz igelnih biopsij premalo ali je bilo izčrpano. Tkivo smo encimsko razgradili, izolirali celice in jih barvali s stehiometričnim barvilom tionin-eozin. S slikovno citometrijo smo določili značilke ploidije DNK in ustvarili oceno PS (ang. Ploidy score). Tkivne značilke smo določili na rezinah igelnih biopsij debeline 5 µm, obarvanih s tioninom. Rezine smo skenirali in določili diagnostično področje na podlagi najslabšega vzorca po Gleasonu. Na podlagi Voronojevega diagrama smo izračunali značilke tkivne arhitekture, iz katerih smo z linearno diskriminantno analizo ustvarili oceno MSTA (ang. Multi-scale tissue architecture). Z dodatnimi segmentacijskimi algoritmi smo določili popolnoma segmentirana jedra z jasnimi mejami (»dobra jedra«), iz katerih smo izračunali jedrne značilke in ustvarili oceno LDO (ang. Large-scale DNA organisation). Iz ocene MSTA in ocene LDO smo ustvarili globalno tkivno oceno QTP (ang. Quantitative tissue phenotype). Rezultati: V univariatnem regresijskem modelu so bile statistično značilne spremenljivke ocena QTP, ocena LDO, ocena MSTA, skupina EGG, PS in cT (ustrezne vrednosti p: 1,2 x 10–7, 0,004, 0,028, 0,0016, 0,0002, 0,016). V multivariatnih modelih ocena MSTA ni bila statistično značilna v kombinaciji z oceno EGG, temveč v kombinaciji z GGG. Ocena LDO je bila neodvisna spremenljivka tudi v modelu z oceno EGG (ustrezne vrednosti p: 0,01 in 0,003). Ocena QTP je dosegla najboljšo prognostično vrednost v vseh modelih – kombinacija z oceno EGG in cT (ustrezne vrednosti p: 3,7 x 10–5, 0,02 in 0,06). Bolniki z višjo oceno QTP so tako imeli največjo verjetnost BKR ali po EAU visokorizične BKR. S kombinacijo ocen GG in MSTA ali ocen GG in LDO smo ustvarili skupine, s katerimi smo dodatno izboljšali razslojenost tveganj za BKR. Z analizo Kaplan-Meierjevih krivulj smo ugotovili, da ocena QTP najbolje napove preživetje brez BKR (test log-rank: p = 4 x 10–12). Ocena LDO ali ocena MSTA sta statistično značilno napovedali preživetje brez BKR, vendar ne bolje od ocene EGG ali PS. Zaključek: Z našo raziskavo smo potrdili, da lahko iz diagnostičnega področja igelne biopsije pridobimo prognostične informacije, ki so celo boljše od standardnih histopatoloških ocen ali ploidije DNK. Nova kvantitativna metoda pokaže potencial zaznavanja najbolj agresivnih fenotipov RP in ima zaradi objektivnih in prognostičnih lastnosti potencial personaliziranega pristopa pri obravnavi populacije RP z ugodno prognozo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times