Affordable Access

Negativní jevy ovlivňující současné sportovní prostředí / Negative Occurences Influencing Contemporary Sports Environment

Authors
  • Pěchová, Adéla
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce pojímá téma věnované současným negativním jevům ovlivňujícím sportovní prostředí. Bakalářská práce zmiňuje konkrétní negativní jevy jako doping, sportovní diváctví a agresi, korupci a zejména současný vliv pandemie koronaviru na sportovní prostředí. Tento vliv na sportovní prostředí zkoumá má bakalářská práce ze dvou pohledů. Dotazníkové šetření zprostředkovává informace z pohledu výkonnostních sportovců. Poznatky o vlivu pandemie na chod sportovního klubu jsou zajištěny skrze rozhovor s představitelkou konkrétního sportovního klubu. Charakteristika konkrétního klubu pojímá zajímavé výsledky z finanční analýzy a analýzy propagace, zakončené celkovou SWOT analýzou. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak se projevila současná situace způsobená virovým onemocněním COVID-19, ve sportovním prostředí. / This thesis concerns with the topic of the contemporary negative occurrences influencing the sports environment. The thesis mentions the specific negative occurences such as doping, sports‘ spectators and aggresion, corruption and mainly the influence of the current coronavirus pandemic on the sports environment. This influence is examined from two points of view in this thesis. The questionnaire research provides information from the point of view of the sportsmen/women. Interview with a specific sports club representative provides findings about influence of the pandemic on the functioning of the sports club. The club characteristics provides interesting results from financial analysis and promotion analysis, finalized with overall SWOT analysis. The objective of the thesis was to find out how the current situation, caused by COVID-19 infection, manifested in the sports environment. / 115 - Katedra managementu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times