Affordable Access

Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma : inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten

Authors
  • Veraart, J.A.
  • Fontein, R.J.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen<br/>het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was<br/>daarbij om kansrijke aanknopingspunten te identificeren die nuttig zijn voor het ministerie van Economische<br/>Zaken om het gedachtegoed uit de NAGW in te bedden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarnaast<br/>is gekeken in welke beleids- en uitvoeringstrajecten het relevant is om vanuit EZ deel te nemen met<br/>menskracht, kennisontwikkeling of cofinanciering. De analyse is gedaan voor het Rivierengebied, de<br/>Zuidwestelijke Delta (inclusief Rijnmond-Drechtsteden) en het IJsselmeergebied. De inhoudelijke samenhang<br/>is het grootst tussen DP en NAGW binnen rivierverruimingsprojecten, projecten die gedeeltelijk herstel van<br/>estuariene dynamiek beogen en projecten in het IJsselmeergebied die uitgaan van de ‘Building with Nature’-<br/>benadering. De MIRT en KRW Uitvoerings- en financieringsprogramma’s van het ministerie van IenM bieden<br/>meer aanknopingspunten dan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de NAGW. Ook programma’s<br/>zoals LIFE en EFRO, die vaak worden gecoördineerd vanuit EZ, bieden kansen voor interdepartementale<br/>kennisontwikkeling samen met de regio’s.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times