Affordable Access

Návrh řízení procesů městské příspěvkové organizace / Process Management Proposal for City Contributory Organisation

Authors
  • petr, lukáš
Publication Date
Jun 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá hned několika problematikami, především pak právním typem příspěvkové organizace a pravidly pro její hospodaření, práce s náklady a jejich řízením, procesním řízením. Cílem práce je zaměřit se na produkty, které tvoří v organizaci největší hodnotu, a činnosti, které jsou nesprávně procesně řízeny a provést analýzu současné situace v konkrétní příspěvkové organizaci. Část této analýzy tvoří modely konkrétních procesů a jejich popsání v souladu se současným stavem v organizaci. Součástí rešerše relevantní zdrojů je charakteristika příspěvkové organizace, řízení nákladů, procesu, procesního řízení, provozování vodovodů a kanalizací a strategie odpadového hospodářství. Nezbytnou součástí výstupu práce je pak modelování detailně zanalyzovaných procesů a vlastní návrh na jejich zefektivnění. Nechybí samotná doporučení na implementaci návrhů do současné situace organizace. Poslední částí výsledku práce jsou obecná doporučení pro zlepšení řízení celopodnikových procesů a vztahů organizace s jejím okolím. / This bachelor thesis focuses on problematics of contributory organizations, such as legal type of contributory organization and conditions for its economy, work with costs and its management and process management in such organization. The aim of the work is to concentrate on products that create the biggest value in the organization and activities that are incorrectly process-managed and to do an analysis of the current situation in a specific contributory organization. The analysis includes a part dealing with specific processes, which are modeled and described according to current situation in the organization. Part of the research of relevant sources characterizes a contributory organization, costs management, process, process management, water supply and sewerage operation and waste management strategy. The most crucial outcome of the work is detail-analyzed and modeled processes followed by a proposal of changes that should be made so that the processes are more efficient. Recommendations concerning the implementation of the proposals to the current organization situation are, of course, included, too. The last part of the work outcome is common recommendations for company processes enhancement and relations of organization with its surroundings.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times