Affordable Access

Návrh přístrojů na měření zemnění v sítích NN a VN v distribuční soustavě / The device suggestion of grounding measurement in LV and HV network in distribution system

Authors
  • vaník, ondřej
Publication Date
Aug 24, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním měřičů zemních odporů na hladině VN a NN na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s. Cílem této práce je osvojit si používané metody měření uzemnění, nalézt vhodné lokality, kde měření provést a při samotném měření v terénu zjistit rozdíly mezi jednotlivými zařízeními. Následně je mým úkolem popsat pro techniky správný postup při kontrole zemních odporů a společnosti doporučit, do jakých přístrojů by bylo výhodné do budoucna pro tyto účely investovat. Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na vlastnosti elektrizačních soustav, jsou zde popsány různé typy zemničů, metody měření zemních odporů a zařízení k tomu určená. V druhé, praktické části, je provedena analýza dat, navržena metodika měření, samotné měření včetně správného postupu, a zhodnocení výsledků s doporučením nejvhodnějších měřičů pro účel kontroly zemních odporů. / This diploma thesis deals with comparison of grounding measuring devices at high voltage and low voltage level in the distribution territory of company E.ON Distribuce, a.s. The objective of this work is to learn about used methods of grounding measurement, find useable locations, where to do measurement and then find out the differences between various types of devices. Another objective is to write, how technicians should do the grounding measurement and recommend, which devices are better to invest in. This diploma thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part is focused on features of electricity network and there are various types of grounding electrodes, methods of grounding measurement and measuring devices described. In the second part, there is data analysis, designed measuring method, the whole measurement including the right method and evaluation of the measurement with the recommendation of best devices to use for earth resistance examination.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times