Affordable Access

Návrh plánu ochrany památkové zóny Bečovsko / Proposal for the Protection Plan of the Bečovsko Landscape Conservation Zone

Authors
  • mottlová, helena
Publication Date
Feb 09, 2023
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá plány ochrany krajinných památkových zón, tak jak stanovuje § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon). Teoretická část práce se zabývá základní teorií kulturní krajiny a identifikací jejích hodnot a shrnuje způsoby ochrany památkových hodnot krajiny v českém legislativním rámci. Zejména se pak věnuje možnostem ochrany dle památkového zákona a institutu plánu ochrany. V praktické části je zpracován návrh plánu ochrany krajinné památkové zóny Bečovsko dle postupů stanovených Metodikou plánů ochrany krajinných památkových zón (Kuča et al., 2015), jako samostatný dokument se všemi povinnými částmi dle legislativy. Na podkladu zpracovaného plánu ochrany, který již částečně reflektuje nadcházející změny v legislativě pak práce rozebírá postup stanovený metodikou a diskutuje její možnosti či limity. / This master’s thesis focuses on protection plans of landscape conservation zones instituted by § 6a of Act no. 20/1987 Coll., on state monument care. The literature review explores basic theory of cultural landscape and identification of its cultural, historical and spiritual values and the possibilities of preservation of those values in Czech legislature. It particularly focuses on the system of monument care as provided for in Act no. 20/1987 Coll., and on protection plans of landscape reservations and zones instituted by this act. The thesis then presents a protection plan of the landscape conservation zone Bečovsko, written based on methods presented in Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón (Kuča et al., 2015), in keeping with the requirements stated by Decree no. 420/2008 Coll. Based on this protection plan, which already reflects upcoming changes in legislature, the methods provided by the methodology are dissected and both its possibilities and limitations are discussed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times