Affordable Access

Návrh optimalizace procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci / The Proposal of Employees' Recruitment, Selection and Adaptation Process Optimization in a Selected Company

Authors
  • Jašková, Dorota
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá zhodnocením procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti ABB s. r. o., zjištění možných nedostatků a návrh optimalizace personálních procesů na základě výzkumného šetření. Teoretická část vysvětluje a charakterizuje základní teoretické pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů, popisuje proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců, metody a techniky sběru dat, využité ve výzkumném šetření. Praktická část se věnuje představení vybrané organizace, jejího rozdělení a současného působení, popisu historie, organizační a zaměstnanecké struktury. Tato část se dále zaobírá samotným popisem současného procesu získávání, výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci na základě výzkumných metod, zahrnující dotazníkové šetření, rozhovor a zúčastněné pozorování. Stěžejní částí je zhodnocení dotazníkového šetření. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena určitá doporučení, která vedou k optimalizaci a zkvalitnění stávajících procesů získávání, výběru a adaptace zaměstnanců v dané organizaci. / The diploma thesis focuses on the evaluation of the process of recruitment, selection and adaptation of employees in a selected organization. The aim of the diploma thesis is to evaluate the current process of recruitment, selection and adaptation of employees in the company ABB s. r. o., to identify possible shortcomings and to propose the optimization of personnel processes based on the research. The theoretical part explains and characterizes the basic theoretical concepts in the field of human resources management, describes the process of recruitment, selection and adaptation of employees, methods and techniques of data collection used in the research. The practical part is devoted to the introduction of the selected organization, its division and current operations, description of history, organizational and employee structure. This part also mentions the description of the current process of recruitment, selection and adaptation of employees in the organization based on the research methods, including a questionnaire survey, interview and participant observation. The main part is the evaluation of the questionnaire survey. Based on the results, certain recommendations are proposed that lead to the optimization and improvement of existing processes of recruitment, selection and adaptation of employees in the organization. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times