Affordable Access

Návrh marketingového mixu vegetariánského bistra / Marketing Mix Design for a Vegetarian Bistro

Authors
  • Nepraš, Jiří
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat názory potencionálních zákazníků týkající se bistra, za účelem sestavení návrhu marketingového mixu. Dílčím cílem je poté zjištění názorů zákazníků na současná restaurační zařízení s vegetariánskou nabídkou v centru Ostravy. Data získaná z primárního marketingového výzkumu byly zpracovány ve statistickém programu IBM SPSS Statistics. Výstupy aplikační části byly následně využity při návrh marketingového mixu. Tyto návrhy mohou složit jako výchozí bod pro otevření bistra a případné dodatečné výzkumy. / The main objective of bachelor thesis is to identify opinions of potentional customers regarding the bistro in order to desing a marketing mix proposal. The next objective is then to find find out customer opinions on the current restaurant facilities with a vegetarian menu in the city center of Ostrava. Data obtained from primary marketing research were processed in the statistical program IBM SPSS Statistics. The outputs of the application part were subsequently used in the design of marketing mix. These proposals can be used as a starting point for the bistro opening or any additional research. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times