Affordable Access

Návrh marketingové komunikace na cílových trzích v závislosti na technologické inovaci produktu / Proposal of marketing communication in target markets in dependence on technological product Innovation

Authors
  • Bařinka, Karel
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Dizertační práce reaguje na příležitost vzniklou příchodem nového perspektivního materiálu na dlouhodobě konzervativní trh. Cílem práce je najít pro tuto příležitost účinnou marketingovou strategii pro prosazení se v oblasti, která zásadní změně materiálu odolává již více než sto let. Najít tržní uplatnění v podmínkách, kdy produkt je k plné spokojenosti zákazníků za dlouhá desetiletí doveden k technické dokonalosti a kde zákazníci nehledají změnu se stalo po dlouhou dobu výzvou. Souvisejícím cílem práce je zobecnění nalezeného postupu pro možnost využití i v dalších oblastech různých průmyslových odvětví. Klíčovým bodem práce je nalezení optimálního vstupu na trh pro přesné pušky pro střelbu na dlouhé vzdálenosti s výrazně inovovanou hlavní vyrobenou s využitím nových kompozitních materiálů kombinovaných s ocelovým jádrem. Zatímco ostatní součásti zbraní procházely v minulosti řadou konstrukčních změn, v případě hlavní se jedná o setrvalý stav. Mezi hlavní důvody patří především technická rizika a omezení. Mezi další rizika zavádění změn v této oblasti patří konzervativní přístup zákazníků k inovacím a množství legislativních regulací, které zapříčiňují, že tyto produkty mají dlouhé inovační cykly. Hlavní přínosy dizertační práce spočívají v přípravě podkladů pro launching nové zbraně a zobecnění postupu pro možnost následovat ověřené kroky myšlenkového toku i v dalších oblastech průmyslové výroby. / The dissertation thesis follows the opportunity created by the arrival of new promising material to the long-term conservative market. The objective of the dissertation thesis is to implement an efficient marketing strategy in order to assert on the market that has been resistant to a major change in material for more than hundred years. Entering a market within an era of products made for many decades with technical perfection and to full customer satisfaction, and with no customers opened to an alternation, has been a challenge for long time. The related objective of the dissertation thesis is to generalize the ascertained procedure for the possible implementation in further areas of different industries. The critical point of the thesis is to determine optimal market entry for precision rifles for long- range shooting with a significantly innovated barrel made of new composite materials combined with a steel core. Other parts of weapons underwent a number of design modifications in the past, however, as far as the barrels are concerned, no modification has taken part whatsoever. The main reasons are technical risks and limitations. Furthermore, conservative approach of customers to innovations as well as number of legal issues leading to long-term innovative cycles of the products count as other risks and limitations of innovation implementation in the industry. The key assets of the dissertation thesis reside in preparation of specification for a new weapon launching and for generalization of approach in order to follow the verified procedures of ideas within other specializations in industrial production. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / vyhověl

Report this publication

Statistics

Seen <100 times