Affordable Access

Návrh malé vodní nádrže v území mezi obcemi Louchov a Domašín / The design of a small water reservoir in the area between the villages of Louchov and Domašín

Authors
  • Kothánek, Vlastimil
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce řeší návrh malé vodní nádrže v území mezi katastry Louchov a Domašín v blízkosti města Klášterce nad Ohří. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou, kde je popsána charakteristika území, z hlediska geografie, geologie a hydrologie, jež jsou důležité faktory ovlivňující vlastní návrh malé vodní nádrže. V jedné z kapitol jsou popsány legislativní a technické požadavky, které musí být v diplomové práci obsaženy. Druhá část diplomové práce je věnována vlastnímu návrhu, jde o návrh hráze a výpustného zařízení. Vlastní návrh je podložen popisem v textové části diplomové práce, hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací. Výkresová dokumentace obsahuje výkresy situace, podélný profil hráze, podélný profil nádrže, vzorový příčný řez a řez funkčním objektem hráze. / The diploma thesis solves the design of a small water reservoir in the area between the land registers Louchov and Domašín near to the town Klášterec nad Ohří. The diploma thesis is divided into two theoretical parts, which describe the characteristics of the area in terms of geography, geology and hydrology, which are important factors affecting the design of a small water reservoir. One of the chapters describes the legislative and technical requirements that have be included in the thesis. Another part of the thesis is devoted to the design itself, the design of the dam and discharge device. The design itself is supported by a description in the written part of the thesis, hydrotechnical calculations and drawing documentation. The drawing documentation includes drawings of the situation, longitudinal profile of the dam, longitudinal profile of the reservoir, a sample cross-section and a section of a functional dam object. / 546 - Katedra environmentálního inženýrství / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times