Affordable Access

Návrh komunikační strategie pro vybraný podnik / Proposal of Communication Strategy for Selected Company

Authors
  • chaloupková, eva
Publication Date
Aug 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá vybraným kosmetickým salonem a jeho komuni-kačními aktivitami. Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza sou-časného stavu komunikačních aktivit salonu a návrh komunikační kampaně, která se zaslouží o splnění předem stanovených cílů. Teoretická část je zamě-řena především na marketingovou komunikaci a její cíle. Dále se teoretická část zabývá marketingovým mixem, komunikačním mixem, charakterem služeb a v neposlední řadě komunikační strategií a jejím postupem. Praktická část po-pisuje vybraný kosmetický salon a jeho současný stav v rámci marketingové komunikace, na to navazuje marketingová sonda. Marketingová sonda je reali-zována pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru. Na zákla-dě marketingové sondy vypracován návrh komunikační strategie, která zajistí splnění předem stanovených cílů. Mezi stanovené cíle v rámci komunikační strategie patří zvýšení počtu zákazníků, udržení stávajících zákazníků a také zvyšování počtu sledujících na nově vytvořených sociálních sítích. / The diploma thesis deals with a selected beauty salon and its communication activities. The main subject thesis is an analysis of the current state of commu-nication activities and the proposal of communication campaigns, which will meet predetermined goals. The theoretical part is focused on marketing communication strategy and its goals. Moreover, the theoretical part continues with a marketing and communication mix, the specifics of provided services and other communication strategies and its steps.The practical part describes a selected beauty salon and its current state within marketing communication and its followed by a marketing probe. The marketing probe is carried out by a questionnaire survey and a structured in-terview. Based on the marketing probe a a proposal of communication strate-gy is drafted to ensure the fulfillment of pre-set goals. The set goals within the communication strategy aimes to address new customers, retain existing customers and increasing the number of followers on newly created social networks.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times