Affordable Access

Návrh jezdeckého areálu s ohledem na denní osvětlení / Design of an equestrian complex with regard to daylighting

Authors
  • jandová, markéta
Publication Date
Feb 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce vychází z návrhu jezdeckého areálu, kterým jsem se zabývala již ve své bakalářské práci [28]. Původní návrh bude upraven s ohledem na denní osvětlení, v této souvislosti bude určen činitel denní osvětlenosti ve vybraných prostorech budovy Kruhových stájí, návrh bude s ohledem na něj optimalizován. Dále budou navrženy další funkční objekty areálu a jejich funkční propojení. Bude posouzeno denní osvětlení pro původní variantu návrhu ve vybraných místnostech objektu pomocí programu Světlo+, na základě výsledků jsou optimalizovány osvětlovací otvory. Pro ověření správnosti výsledků poskytnutých programem, bude vytvořen a proměřen fyzický model budovy. Výsledky měření modelu budou použity ke kalibraci výpočetního modelu. Součástí návrhu jezdeckého areálu bude proveden návrh ocelové nosné konstrukce Skladu píce. Nosná konstrukce bude provedena příhradovými vazníky na ocelových sloupech. Bude navržen větrací systém Kruhové jezdecké haly s ohledem na fyzickou zátěž koní v tomto prostoru. / This diploma thesis is based on the design of an equestrian complex, which I dealt with in my bachelor's thesis [28]. The original design will be modified with regard to daylighting, in this context, the daylighting factor in selected areas of the Circular Stables building will be determined, the design will be optimized with respect to it. Furthermore, other functional objects of the area and their functional interconnection will be designed. The daylight for the original design variant in selected rooms of the building will be assessed using the Light + program, and the lighting openings are optimized based on the results. To verify the accuracy of the results provided by the program, a physical model of the building will be created and measured. The results of the model measurements will be used to calibrate the computational model. Part of the design of the riding areal will be the design of the steel supporting structure of the Forage Warehouse. The load-bearing structure will be made of lattice trusses on steel columns. The ventilation system of the Circular Riding Hall will be designed with regard to the physical load of the horses in this area.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times