Affordable Access

Nákladová analýza průmyslového podniku / Cost Analysis of an Industrial Company

Authors
  • týfa, tomáš
Publication Date
Aug 26, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá nákladovou analýzou průmyslového podniku, rozborem současného stavu kalkulací a následným návrhem vylepšující vypovídající schopnosti kalkulačních informací. Těžištěm návrhové části je dynamizace přirážkové kalkulace a další využití rozdělení nákladů na fixní a variabilní. Návrh řeší i volbu vhodné kalkulační rozvrhové základny a využitelnost moderní metody kalkulací. / The bachelor thesis deals with a cost analysis of an industrial company, an analysis of the current state of calculations and a subsequent proposal improving the informative capabilities of calculation information. The focus of the proposal part is the dynamization of the surcharge calculation and further use of the distribution of fixed and variable costs. The proposal also addresses the choice of a suitable calculation schedule basis and the usability of modern calculation method.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times