Affordable Access

Náhlé příhody břišní v přednemocniční neodkladné péči / Acute Abdomen in Pre-Hospital Care

Authors
  • kubištová, viktorie
Publication Date
Jun 23, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce pojednává o problematice náhlých příhod břišních, ošetřovaných výjezdovými posádkami zdravotnické záchranné služby. Zaměřuje se na diagnostické postupy zdravotnických záchranářů, a také léčebné postupy, které byly u pacientů provedeny. Dále se zaměřuje na podání analgezie u pacientů s akutní bolestí břicha v přednemocniční neodkladné péči. Cílem práce je zjistit, zda se postupuje u léčby náhlé příhody břišní, v přednemocniční neodkladné péči, dle platných doporučených postupů. Teoretická část tvoří souhrn informací o náhlých příhodách břišních. Shrnuje anatomické znalosti o oblasti a orgánech, které tyto závažné stavy postihují. Zabývá se konkrétním rozdělením náhlých příhod břišních a jednotlivými příznaky, kterými se tyto stavy projevují. Zvláštní pozornost je pak kladena na možnosti farmakologické analgezie, která se využívá při léčbě akutních bolestí v přednemocniční péči. Praktická část je zaměřena na retrospektivní analýzu výjezdových listů, které byly předány s pacienty na příjmové ambulanci I. chirurgické kliniky - břišní, hrudní a úrazové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vytěžené údaje byly zanalyzovány. Následně byly porovnány s oficiálními doporučenými postupy a interpretovány. / This bachelor thesis deals with the problem of acute abdomen treated by the rescue squads of the emergency medical service. It focuses on the diagnostic procedures of paramedics as well as the treatment procedures performed on patients. Furthermore, the focus is also on the administration of analgesia in prehospital emergency care to patients with acute abdominal pain. The aim of the work is to find out whether the treatment of a sudden abdominal event in pre-hospital emergency care is according to the official guidelines. The theoretical part consists of summary information about sudden abdominal events. It deals with anatomical knowledge of the areas and organs that affect these serious conditions. It deals with the specific categorisation of acute abdomen and the individual symptoms by which these conditions manifest themselves. Special attention is also paid to the possibilities of pharmacological analgesia, which is used in the treatment of acute pain in prehospital care. The practical part is focused on a retrospective analysis of EMS documentation, which were handed over with patients to the admission clinic of the 1st Surgical Clinic - thoracic, abdominal and injury surgery of the General University Hospital in Prague. Analysed documentation was then compared with the official guidelines and interpreted.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times