Affordable Access

Musikläraren, en galjonsfigur för musikämnets legitimitet?

Authors
  • J.Torstenson, Elsa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Föreliggande studie undersöker vilka legitimeringsdiskurser för musikämnet tre musiklärare i grundskolan uttrycker i samtal om musikämnet, samt hur dessa legitimeringsdiskurser förhåller sig hierarkiskt till varandra. Studien har ett kvalitativt angreppssätt med kritisk diskursanalys som teoretisk och metodologisk utgångspunkt. Analys av den sociala praktiken har kompletterats med Bourdieu och Passerons (2008) teori om reproduktion och symboliskt våld. Empiriinsamling har skett genom observationer och semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att de två övergripande diskurser om musikämnets legitimitet lärarna i studien uttrycker i samtal om musikämnet är diskursen Musikämnets natur och diskursen Musikundervisningens förutsättningar. Två av lärarna arbetar på skolor där musikundervisningen sker enligt den nationella timplanen. I deras utsagor förhåller sig diskursen Musikundervisningens förutsättningar hierarkiskt över diskursen Musikämnets natur. Den tredje läraren jobbar på en skola där alla elever går en profil, musik är en av profilerna och elever som går musikprofil har utökat antal timmar musikundervisning i förhållande till nationella timplanen. Musikläraren på profilskolan positionerar inte diskurserna Musikämnets natur och Musikundervisningens förutsättningar hierarkiskt i förhållande till varandra.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times