Affordable Access

Musikintegrerad Matematikundervisning : En Kunskapsöversikt. / Music Integrated Mathematics Education : A Knowledge Review.

Authors
  • Hultsbo, Maria
  • Lindoffer, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Elevers otillräckliga matematikkunskaper är en pågående diskussion i skolans värld, vilket kan tolkas som att den matematikundervisning som ges inte är tillräckligt kunskapsfrämjande och tilltalande för alla elever. Denna kunskapsöversikt handlar om hur kunskapsläget ser ut i anknytning till musik- och matematikintegration samt om hur man praktiskt kan implementera musik i matematikundervisning. Syftet var att undersöka vad tidigare forskning beskriver om undersökningsområdet och hur de två ämnena kan integrera med varandra. Undersökningen gick ut på att analysera vetenskapliga artiklar och skapa en översikt över hur forskningsfältet inom området såg ut. Den metod som användes vid insamling av data var en systematisk litteraturstudie där ett flertal vetenskapliga artiklar utgjorde underlag för arbetet. Resultatet som framkom genom analys av artiklar visar på att musik och matematik har ett tydligt samband. De flesta artiklarna hade liknande studier som tillvägagångssätt där man undersökt om musikintegrerad matematikundervisning gynnar elevers lärande. Forskningen visade att det hade positiv inverkan på elevers motivation i matematik och var kunskapsfrämjande. Vidare visar resultatet att det saknas forskning inom området vilket implicerar att ytterligare forskning inom musikintegrerad matematikundervisning är behövligt och önskvärt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times