Affordable Access

Access to the full text

Multicriteria approach for selecting the most vulnerable watershed for developing a management plan/ Użycie wielu kryteriów do wyboru najbardziej wrażliwej zlewni w projektowaniu planu zarządzania

Authors
  • Zardari, Noorul Hassan
  • Naubi, Irena Binti
  • Roslan, Nur Asikin Binti
  • Shirazi, Sharif Moniruzzaman
Type
Published Article
Journal
Journal of Water and Land Development
Publisher
Walter de Gruyter GmbH
Publication Date
Dec 01, 2014
Volume
23
Issue
1
Pages
61–68
Identifiers
DOI: 10.1515/jwld-2014-0030
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

Określenie celów zarządzania zlewnią jest jedną z integralnych części planu zarządzania. W prezentowanej pracy ustalono 18 celów, do których w przyszłości zmierzać będzie zarządzanie zlewniami Malezji. Na podstawie tych celów ustalono ranking priorytetów, stosując wagi względnego znaczenia uzyskane w wyniku ankietowania 29 udziałowców. Dla uzyskania wag zastosowano trzy metody ważenia (SWING, SMART i SMARTER). Stwierdzono, że metoda SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) była przydatna do ustalenia zestawu wag dla poszczególnych celów zarządzania zlewnią. Wagi ustalone metodą SWING były bardziej przydatne niż ustalone metodą SMARTER. Uporządkowana lista celów zarządzania będzie pomocna zarządcom i decydentom w podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu dostępnych zasobów (jakość wody, użytkowanie ziemi, wód podziemnych i innych) w sposób bardziej efektywny i zrównoważony. Efektywne użytkowanie wszystkich zasobów zlewni uchroni je (szczególnie zlewnie zurbanizowane) od dalszego pogorszenia jakości wskutek niekontrolowanego rozwoju infrastruktury w przyszłości.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times