Affordable Access

Multiagentní systémy pro plánování výroby / Multi-agent Systems for Production Planning

Authors
  • staruch, tomáš
Publication Date
Jan 25, 2023
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce je navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit algoritmus pro multiagentní plánování výroby. Navržený algoritmus využívá principu chronologického backtrackingu a je rozšířením existujícího algoritmu plan, commit, execute, který v některých případech nedokáže najít řešení. Implementace navrženého algoritmu je provedena v Javě a využívá aktuálně vyvíjenou multiagentní platformu pro komunikaci mezi agenty, databázi a logování. Funkčnost navrženého algoritmu je ověřena a porovnána s existujícím algoritmem v simulačním prostředí, které tvoří virtuální dvojče testovací linky Montrac. Výsledky jsou vyhodnoceny na základě dat ze šesti příkladů. / The aim of this thesis is to design, implement and experimentally verify an algorithm for multiagent production scheduling. The proposed algorithm uses the principle of chronological backtracking and is an extension of the existing plan, commit, and execute algorithm, which sometimes fails to find a solution. The implementation of the proposed algorithm is done in Java and uses the currently under-development multiagent platform for agent-to-agent communication, database, and logging. The functionality of the proposed algorithm is verified and compared with the existing algorithm in a simulation environment that forms a virtual twin of the Montrac testbed production line. The results are evaluated based on data from six test scenarios.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times