Affordable Access

Možnosti počítačem řízených charakterů v prostředí Unreal Engine / Possibilities of Computer Controlled Characters in the Unreal Engine

Authors
  • Kotlář, Josef
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Úkolem této práce je nastudovat, ověřit a popsat možnosti umělé inteligence pro NPC (non player characters) v prostředí Unreal Engine. Úvodní část se věnuje popisu a ukázkám různých implementací NPC a interaktivních prvků, rovněž popisuje možnosti nástroje Unreal Engine pro danou problematiku. Druhá část se věnuje implementaci konkrétních typů umělé inteligence a příkladů interakcí. Dále popisuje tvorbu dialogového systému a inventáře z hlediska návrhu, programování a tvorby uživatelského rozhraní. Výstupem je krom popisu a ukázek i komplexní scéna, demonstrující možnosti interakce hráče s NPC a prostředím. Práce je rozdělena do nezávislých a znovupoužitelných modulů, zejména pak modulů pro inventář, dialogy a postavy řízené umělou inteligencí. Aplikace využívá poslední dostupnou verzi prostředí Unreal Engine (5.0.1) / The goal of this work is to study, test and describe different methods of artificial intelligence for NPCs (non player characters) in Unreal engine. The introduction part describes and shows different implementations of NPCs and interactive elements, also describes the possibilities in Unreal Engine. The second part describes implementation of chosen types of AI and examples of interactions. It also describes the process of designing dialog and inventory systems. The main result is an application with complex scenery that demonstrates different methods of interaction with NPCs and environment. Application is built using independent and reusable modules, mainly the inventory, dialog and animal modules. Everything is realised via the last available version of Unreal Engine (5.0.1) / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times