Affordable Access

Možnosti odhalování a prevence radikalizace z pohledu útvarů policie s místní působností / Possibilities of Detecting and Preventing Radicalization from the Point of View of Local Police Departments

Authors
  • venkrbec, tomáš
Publication Date
Jun 04, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem práce je představení a popis problematiky radikalizace ve společnosti z pohledu bezpečnostního a preventivního, a také vymezení některých základních pojmů, které jsou často špatně interpretovány. V teoretické části jsou vymezena a specifikována základní rizika spojená s problematikou radikalizace a dopady na společnost. Dále je v práci zmapováno 5 nejvýznamnějších teroristických útoků v Evropě za posledních pět let a zhodnoceny možnosti a překážky odhalování radikalizace z pohledu policejních činností. Praktická/výzkumná část je zaměřena na možnosti detekce radikalizace v prostředí školských zařízení v rámci působnosti teritoria místního oddělení policie Karlín, kde autor působí jako policista. Předmětem zkoumání jsou znalosti a zkušenosti pedagogických pracovníků o této problematice a možnosti spolupráce s policií v oblasti prevence. Dále jsou zkoumány statistické údaje vztahující se k uvedenému tématu, rozhovory s pedagogy a pracovníky státních sociálních služeb, od kterých byly zjišťovány informace o současném vývoji radikalizace. Využity jsou informace získané ve spolupráci s oddělením tisku a prevence, oddělením terorismu a extremismu a na místním oddělení Policie ČR. V práci jsou navrhnuta a porovnána možná řešení v oblasti prevence. V závěru práce jsou shrnuta výzkumná zjištění a navrhnuta možná doporučení pro základní útvary Policie ČR v oblasti odhalování a prevence radikalizace ve společnosti. / The topic of this thesis is the introduction and description of the issue of radicalization in society from the security and prevention point of view, as well as the definition of some basic concepts that are often misinterpreted. The theoretical part defines and specifies the basic risks associated with the issue of radicalization and it’s impact on society. Furthermore, the work sums up the 5 most important terrorist attacks in Europe over the past five years and evaluates the possibilities and obstacles in detecting radicalization from the perspective of police activities. The practical/research part is focused on the possibilities of detecting radicalization in the environment of school facilities within the scope of the territory of the local Karlín police department, where the author works as a police officer. The subject of the research is the knowledge and experience of pedagogical staff on this issue and the possibilities of cooperation with the police in the field of prevention. Furthermore, statistical data related to this topic are examined. The data about current development of radicalization was collected by interviews with teachers and employees of state social services. Some information was obtained in cooperation with the Press and Prevention Department, the Terrorism and Extremism Department and the local Police Department of the Czech Republic. The work proposes and compares possible solutions in the field of prevention. In the conclusion all research findings are summarized and possible recommendations are suggested for the basic units of the Police of the Czech Republic in the field of detection and prevention of radicalization in society.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times