Affordable Access

Motstridiga krafter och initiativ gällande RPA : Riktlinjer för implementationer

Authors
  • Nordlund, Emil
  • Lindgren, Rickard
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

 Genom att använda sig av robotar kan processer automatiseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Tidigare forskning visar på att Robotic Process Automation (RPA) är ett attraktivt sätt för företag att investera i ny teknik som ger snabb avkastning. RPA kan även avlasta anställda inom företag där processer upplevs manuella och repetitiva. Å andra sidan visar även forskningen på att utmaningar finns vid implementationen av RPA, som att anställda inte vill acceptera den nya teknologin samt att ledning har svårt att kommunicera ut vad RPA ska bidra med. Syftet med denna studie är att öka förståelse kring implementeringsprocessen av RPA och vilka utmaningar som finns. Vidare ämnar studien att ge riktlinjer kring hur det går att underlätta implementationen av RPA och öka anställdas acceptans. Teoretiskt bidrar denna studie till ökad kunskap och förståelse i hur företag ska gå till väga för att öka anställas acceptans vid implementation av RPA. Genom litteratursökningar har relevanta teorier samlats in; RPA,Automation, Projektledning, IT-Projekt, Förändringsarbete och Technology Acceptance Model (TAM). Utifrån en kvalitativ ansats genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Intervjuerna utfördes med fyra olika anställda på ett företag med olika roller. Genom en tematisk dataanalys identifierades tre teman; gemensam vision om RPA, saknad designfas och ansvar efter implementation. Resultatet visar på att det idag finns brister inom kommunikationen, förarbete och efterarbete vid implementeringen av RPA. Slutligen presenterar studien tre riktlinjer som ska hjälpa företaget att underlätta framtida implementationer av RPA. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times