Affordable Access

”Motorsport är det bästa jag vet - det är mitt liv” : En kvalitativ intervjustudie om svenska kvinnliga förare inom motorsporten / ”Motorsport is the best thing I know - It’s my life” : A qualitative interview study about Swedish female drivers within motorsport

Authors
  • Aspeqvist, Ellinor
  • Strand, Vilda
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Whitin motorsport, women and men compete on equal terms with the same physical prerequisites. Despite this, the research in this field is deficient regarding female drivers’ experience of being active in a male-dominated sport (Kochanek et al., 2021; Matthews & Pike, 2016). The aim of the study was to examine how female drivers withinmotorsport in Sweden experience their well-being in relation to autonomy, competence, and relatedness from a self-determining perspective. The study was based on the Self-determination theory on how the satisfaction of the three psychological needs autonomy, competence, and relatedness contribute to perceived well-being and increased intrinsic motivation. The definition of well-being was adopted based on Giles et al. (2020) where the concept was divided into physical-, mental-, and social well-being. Nine female drivers within motorsport in Sweden participated in the study, the participants were between 19-29 years of age (M=23.44; SD=3.56). Every participant competed at either national or international championship level in at least one discipline within motorsport. The result showed that the participants’ experience of well-being within motorsport could be linked to the satisfaction of autonomy, competence, and relatedness. It emerged that the main motivating factor for the participants came from the joyfulness they experienced from practicing motorsport, which indicated that they were driven by intrinsic motivation. The conclusion drawn was that the satisfaction of all needs was important for the participants’ perceived well-being, where relatedness seemed to be the most vital factor.  / Inom motorsporten tävlar kvinnor och män på lika villkor med samma fysiska förutsättningar. Trots detta är forskningen inom området bristfällig gällande kvinnliga förares upplevelser av att vara aktiv i en mansdominerad idrott (Kochanek et al., 2021; Matthews & Pike, 2016). Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga förare inom motorsporten i Sverige upplever sitt välbefinnande i relation till autonomi, kompetens och tillhörighet utifrån ett självbestämmande perspektiv. Studien baserades på självbestämmandeteorin om hur tillfredsställelsen av de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet bidrar till upplevt välbefinnande samt ökad inre motivation. Definitionen av välbefinnande antogs med grund i Giles et al. (2020) där begreppet delades in i fysiskt-, mentalt-, och socialt välbefinnande. Nio kvinnliga förare inom motorsporten i Sverige deltog i studien, åldern på deltagarna var mellan 19–29 år gamla (M=23.44; SD=3.56). Samtliga deltagare tävlade på antingen nationell eller internationell mästerskapsnivå i minst en disciplin inom motorsporten. Resultatet visade att deltagarnas upplevelse av välbefinnande inom motorsport kunde kopplas ihop med tillfredsställelsen av autonomi, kompetens och tillhörighet. Det framkom att deltagarnas främsta motivationsfaktor komfrån glädjen de upplevde från att utöva motorsport vilket indikerade på att de drevs av inre motivation. Slutsatsen som drogs var att tillfredsställelsen av samtliga behov var viktigt för deltagarnas upplevelse av välbefinnande där tillhörighet visade sig vara den viktigaste faktorn. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times