Affordable Access

Systém motivace v podniku služeb / Motivation System in a Company Providing Services

Authors
  • Hodulová, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Cílem bakalářské práce je vyhodnotit péči o zaměstnance v podniku Vsetínská sportovní, s.r.o., analyzovat současný motivační systém a následně navrhnout opatření k maximální spokojenosti zaměstnavatele i zaměstnanců. Bakalářská práce se skládá z pěti kapitol, kterými jsou úvod, teoretická východiska motivačního pojetí, použité způsoby motivace v podniku, vyhodnocení a návrh doporučení, závěr. V teoretické části jsou popsány základní oblasti související s motivací a hlavní pojmy motivace. Ve třetí kapitole se zabýváme stávajícím systémem motivace v podniku a zjišťujeme, zda odpovídá požadavkům a přáním zaměstnanců. Požadavky zaměstnanců jsou zjišťovány dotazníkovým šetřením. Informace o současném systému jsou zjišťovány pomocí nestrukturovaných rozhovorů a dle organizačních dokumentů. Ve čtvrté části práce je uvedeno vyhodnocení průzkumu a návrh na možné zlepšení či opatření. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků, včetně odpovědí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. / The aim of the thesis is to evaluate employee service system of Vsetínská sportovní s.r.o. company, analyze the existing motivation system and subsequently suggest measures securing a maximum possible satisfaction rates among employees. The thesis consists of five parts; introduction, summary of the existing theory behind employee motivation, analysis of particular methods used in the company, evaluation and suggestions for improvement and conclusion. The theoretical part discusses the main areas of employee motivation theory and the terminology. The third – analytical –part researches the existing motivation system and compares it to the employees’ requirements and desires using a survey method while the more detailed findings about the current system are researched using unstructured interviews and company documentation. Fourth part evaluates the research and provides a suggestion for improvement. Finally, a conclusion summarizes and reflects the research findings in light of intended thesis aims. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times