Affordable Access

Mötet har betydelse! Belysa hur patienter med känd hepatit C upplever mötet med sjukvårdspersonalen : En litteraturstudie

Authors
  • Johansson, Anna
  • Gren, Amanda
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Bakgrund: Det är 150 miljoner människor i välden som är smittade med hepatit C. Hepatit C är ett blodburet virus som angriper levern, följderna av sjukdomen kan resultera i skrumplever och levercancer. En av de vanligaste smittvägarna är intravenöst missbruk. Det har påvisats att sjukvårdspersonal ofta har förutfattade meningar mot patienter med hepatit C. Mötet har en stor betydelse hur patienter upplever sin sjukdom och stödet i vården. Sjukvårdspersonalen har i uppgift att bemöta en patient på ett respektfullt sätt och professionellt vårda för att mötet ska bli så bra som möjligt och att det inte ska uppstå några missförstånd för patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter med hepatit C upplever stigma och bemötandet i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. De åtta artiklarna kvalitetsbedömdes efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsprotokoll och innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom det två huvudkategorier. Första kategorin var att patienterna upplevde stigmatisering och diskriminering då de blev tagna för injektionsmissbrukare även om patienterna blivit smittade av annan orsak. Patienterna upplevde även att de blev annorlunda bemötta när de hade blivit smittade av hepatit C. Andra kategorin var att patienterna hade positiva upplevelser som gav dem bättre livskvalitet i mötet med sjukvårdspersonal, de fick stöd och hjälp att leva vidare med sin sjukdom. Slutsats: Patienternas upplevelser av stigma ledde till att patienterna fick emotionella problem och dem ville då inte besöka vården. Detta kan ha speglats i att sjukvårdspersonal inte har tillräckligt med kunskap om hepatit C. Det ses som ett problem och vidare forskning borde lägga fokus på att ta reda på varför sjukvårdspersonal har så lite kunskap om hepatit C.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times