Affordable Access

Morbidně obézní pacient v přednemocniční neodkladné péči / Morbidly Obese Patients in Pre-Hospital Emergency Medicine

Authors
  • moudrý, jan
Publication Date
Jun 24, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem Bakalářské práce je poukázat na komplikace doprovázející přednemocniční neodkladnou péči (PNP) u morbidně obézního pacienta a zmapovat zkušenosti zdravotnických záchranářů s těmito pacienty. V teoretické části je nastíněna historie, vysvětlena a charakterizována obezita, morbidní obezita a popsána její etiopatogeneze a výskyt v České republice. Teoretická část je doplněna o současnou léčbou a onemocnění, které obezitu doprovázejí. V praktické části jsou prezentovány a zpracovány reálné případové studie, které se týkají morbidních pacientů. Dále je praktická část doplněna o kvalitativní výzkum polostrukturovaných rozhovorů se zdravotnickými záchranáři. Hlavní náplní a výsledkem rozhovorů jsou zkušenosti a komplikace při PNP u těchto pacientů. / The aim of this Bachelor thesis is to point out the complications accompanying pre-hospital emergency care (PHEM) of morbidly obese patients and to map the experience of paramedics with these type of patients. The theoretical part outlines the history, explains and characterizes what is obesity, also describes its etiopathogenesis and occurrence in the Czech Republic. The theoretical part is enhanced for current treatment of the disease, which accompanies obesity. In the practical part, real cases concerning morbid patients are analyzed and processed. Furthermore, the practical part is supplemented by qualitative research of semi-structured interviews with paramedics. The interviews focus mainly on experience and complications of PHEM patients.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times