Affordable Access

Moralisk stress - begränsningar och press från alla håll : En studie om socialsekreterares erfarenheter av moralisk stress vid missbruksenheten / Moral stress – constraints and pressure from all directions : A study on social workers’ experiences of moral stress when working in the substance abuse unit

Authors
  • Vifell, Paula
  • Vikholm, Tilda
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Moralisk stress har mestadels varit ett uppmärksammat ämne inom hälso- och sjukvården, men inom det sociala arbetet har det inte tagit lika stort utrymme. Denna studie har därför som avsikt att undersöka socialsekreterares erfarenheter och hantering av den moraliska stressen som kan uppstå i möte med klienter vid arbete på missbruksenheten. För att undersöka detta har semi-strukturerade intervjuer genomförts med socialsekreterare som är yrkesverksamma på olika missbruksenheter, och svaren har tolkats genom tematisk analys. Denna studies analys utgår från tidigare forskning och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater för att illustrera socialsekreterares krav från politiker och organisationer i förhållande till deras möjligheter att erbjuda klienter de mest personanpassade insatserna. Resultat och analys visar att moralisk stress som socialsekreterare upplever inom sin yrkesroll vid arbete på missbruksenheter är knuten till budgetnedskärningar, arbetsbelastning och tidsbrist. Vidare identifierades att den moraliska stressen leder till negativa känslor såsom frustration, otillräcklighet och maktlöshet, som socialsekreterarna hanterar med hjälp av egna strategier såsom att samtala med kollegor eller att placera skulden på samhälleliga strukturer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times