Affordable Access

Monitoring spotřebitelského chování v období mimořádných opatření / Monitoring of Consumer Behavior in the Period of Emergency Measures

Authors
  • Ondrůš, Filip
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá monitoringem spokojenosti a spotřebitelského chování v období mimořádných opatření, zvláště v období pandemie COVID-19. V první části práce jsou popsána teoretická východiska dané problematiky a v praktické části práce je za pomocí dotazníkového šetření zkoumána spokojenost a chování spotřebitele. Získané informace jsou následně analyzovány a vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení jsou navržena doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků. / This bachelor thesis deals with the monitoring of satisfaction and consumer behavior in the period of emergency measures, especially in the period of the COVID-19 pandemic. The first part of the thesis describes the theoretical backround of related issue. In the practical part of the thesis the satisfaction and consumer behavior is examined using questionnaire survey. The information obtained is then analyzed and evaluated. Based on the evaluation, recommendations to increase customer satisfaction are proposed. / 639 - Katedra managementu kvality / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times