Affordable Access

Tillståndsuppföljning av observationssträckor : lägesrapport för LTPP-projektet till och med december 2015 / Monitoring of observation sections : progress report for the Swedish LTPP project even December 2015

Authors
  • Göransson, Nils-Gunnar
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Projektet som delredovisas i detta notat har som målsättning att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data som primärt är tänkt att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor har pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung trafik. Vid utgången av år 2015 uppgick antalet provsträckor till 690, fördelade över 65 olika objekt, alla ingående i det statliga belagda vägnätet. Uppföljningsprogrammets aktiviteter: • Besiktning av samtliga aktiva sträckor utförs årligen. Vid denna, som görs till fots, identifieras, klassificeras och kvantifieras förekommande skador och defekter enligt ”Bära eller brista”, handboken för tillståndsbedömning av belagda vägar. • Ett sprickindex för belastningsskador beräknas efter svårighetsgrad och utbredning per sträcka och besiktningstillfälle och sparas som en tabell i databasen. • Objektiv mätning av vägytans tillstånd utförs med vägytemätbil (RST). Mätningen utförs av ekonomiska skäl i genomsnitt vartannat år per sträcka. Spårbildning och utveckling av längsojämnheter följer ett relativt linjärt förlopp varför förlusten av årliga mätdata bedöms kunna accepteras i detta läge. Vid mätningen tas också en digital stillbild vid varje 20:e meter. • Fallviktsmätning (KUAB-FWD) utförs normalt på alla nya objekt som tillkommit samt efter beläggningsåtgärd. • Tvärprofilering har upphört inom uppföljningsprogrammet. • Klimatdata hämtas från SMHI:s väderstationer. • Trafikdata för de aktiva sträckorna inhämtas från Trafikverket. • Insamlad data bearbetas, kvalitetskontrolleras och samlas i en databas, den senast aktuella benämns LTPP-2015. / The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for use in the development of performance prediction models. Monitoring of the LTPP sections (100 m long) started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The aim is primarily to focus on road deterioration caused by heavy traffic. The project started with a limited amount of sections but, in 2015, the number has increased to 690 sections distributed over 65 sites. All sections are included in Sweden’s national road network. The following activities are included in the monitoring programme: • Distress surveys. Annual surveys are carried out by walking over the sections. During the survey all distresses and surface defects are recorded. The grading of the distresses and defects are based on a national distress manual. • Calculation of an annual crack index. The index is calculated from the type of crack, crack distress grade and crack propagation and is included, in table form, in the database. • Road surface monitoring. Financial restrictions limit the monitoring to every second year. However, rut development and longitudinal unevenness follow a relatively linear trend, so monitoring every second year is considered acceptable in this case. • Measurement of the bearing capacity (KUAB-FWD). The capacity is measured on all new sections and after any maintenance measures. • Cross section profiling is no longer carried out. • Collection of climate data from SMHIs automatic weather observation stations. • Collection of traffic data normally every fourth year. • Quality control check of all collected data before being entered into the LTPP-2015 data base.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times