Affordable Access

Sledování způsobilosti výrobního procesu / Monitoring Capability of Manufacturing Process

Authors
  • Londýn, Vlastimil
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 31/08/2009 / LONDÝN, V. Sledování způsobilosti výrobního procesu. Ostrava: Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 58 s. Diplomová práce, vedoucí Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová práce řeší zpracování metodiky pro sledování způsobilosti procesu výroby v podniku Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod. Údaje získané z měření tohoto procesu mají sloužit k jeho zlepšení v průběhu let 2009 až 2013 o 50 %. V úvodu je obecně vysvětlen smysl a zásady procesního přístupu a obecná pravidla pro měření procesů, jako nástroje k jejich řízení a zlepšování. Na tuto část navazuje popis stávajících procesů, včetně jejich znázornění v životním cyklu zbraně. Konkrétněji je pak popsán proces výroby a stávající způsoby jeho měření. Hlavní část diplomové práce tvoří návrh nových ukazatelů pro sledování způsobilosti výroby. Na základě identifikace těchto ukazatelů je stanovena metodika výpočtu způsobilosti procesu výroby. Výstupy z těchto měření slouží k ověření, zda způsobilost výroby dosahuje předem stanovených hodnot. / LONDÝN, V. Monitoring Capability of Manufacturing Process: Faculty of Mechanical Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2009, 58 p. Thesis, head: Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Thesis solve the processing methodology for monitoring capability of manufacturing process in company Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod. Data gained from the measurements of this process be intended to improve during the years 2009 to 2013 by 50%. In the introduction is generally explained the purpose and principles of procedural approach and the general rules for the measurement process as a implement for management and improvement. This follows a description of existing processes, including illustration these processes in gun life. More specifically, there is described the manufacturing process and the current monitoring. The major part of thesis consists of suggestions for new indicators for monitoring the capability of manufacturing process. On the basis of identification these indicators is established methodology for calculating the capability of manufacturing. Outputs from these monitoring are used to verify the capability of manufacturing reaches pre-set values. / 345 - Katedra mechanické technologie / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times