Affordable Access

Úprava systému vzdělávání a rozvoje manažerů ve vybrané organizaci / Modifying the Manager Education and Development System in a Chosen Organization

Authors
  • Žižková, Petra
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Předmětem této diplomové práce je na základě analýzy systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci a na základě zjištěných poznatků vyhodnotit jeho současný stav a navrhnout možná doporučení, která povedou ke zlepšení. Teoretická část se zabývá popisem a analýzou teoretických východisek vzdělávání a rozvoje potřebných ke správnému pochopení zkoumané problematiky. V praktické části je charakterizovaná vybraná organizace a následně je popsán a analyzován její současný stav vzdělávání a rozvoje vedoucích pracovníků. Dále je provedeno dotazníkové šetření a na závěr jsou předloženy návrhy a doporučení vedoucí k možnému zlepšení systému vzdělávání a rozvoje v dané organizaci. / The aim of the master thesis is to analyze present system of manager´s training and development in a chosen organization and design some recommendations leading to improvement. The first part of the master thesis discusses about description and analysis of theoretical training´s aspects and development needed to understand of examined problematics correctly. In the practical part is represented the chosen organization and its analysing of the present system of manager´s training and development. After that it´s made a survey and at the end of the master thesis could be found the possible suggestions and recommandations. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times