Affordable Access

Úprava procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti ABB Operační centrum Ostrava / Modification of Employees' Recruitment and Selection Processes in the ABB Operation Center Ostrava Company

Authors
  • Gajdošíková, Barbora
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá úpravou procesů získávání a výběru zaměstnanců. Pro zpracování zmíněného tématu je využito spolupráce se společností ABB-Operační centrum Ostrava. Cílem bakalářské práce je analyzovat a upravit proces získávání a výběru zaměstnanců a navrhnout případné doporučení a návrhy na zlepšení tohoto procesu v uvedené společnosti. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Na začátku teoretické části jsou charakterizovány pojmy jako je řízení a plánování lidských zdrojů, a teprve poté se dostaneme ke kapitolám, které jsou zaměřeny na získávání a výběr zaměstnanců. Praktická část je zpracována z poskytnutých interních materiálů uvedené společnosti. Začátek praktické části je věnován popisu společnosti od samotného vzniku až po současnost, jejím organizačním uspořádáním a strukturou zaměstnanců. Ve čtvrté kapitole je popsán samotný proces získávání a výběru zaměstnanců, metody, jaké společnost využívá, zaměstnanci, kteří provádějí proces a postupy, které musí být dodrženy. V této kapitole je také rozebráno dotazníkové šetření, které ve společnosti probíhalo. Na základě provedeného dotazníkového šetření je navrhnuto několik návrhů na zlepšení stávajícího procesu v uvedené společnosti. / The bachelor thesis deals with the adjustment processes of recruiting and selecting employees. For processing the mentioned subject is used cooperation with the company ABB-Operating center of Ostrava. The aim of this thesis is to analyze and modify the process of recruiting and selecting employees and to suggest potentional recommendations and suggestions for improvement of this process in mentioned company. The bachelor thesis consists of a theoretical part and a practical part. At the beginning of the theoretical part are characterized concepts such as managing and planning of human resources, and only after that we get to the chapters, which are focused on the recruitment and selection of employees. The practical part is processed from the provided internal materials of the company. The beginning of the practical part is devoted to the description of the company from the very inception to the present day, its organisational arrangements and structure of the staff. In the fourth chapter is described the actual process of recruiting and selecting staff, the methods that are used in the company, employees who carry out the process and procedures that must be followed. In this chapter it is also analysed the questionnaire survey that was conducted in the company. Based on the conducted questionnaire survey are suggested several proposals to improve the current process in mentioned company. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times