Affordable Access

Moderna betongbeläggningar : utveckling mot mindre slitage och partikelemission / Modern concrete pavements : development towards less wear and particle emission

Authors
  • Gustafsson, Mats
  • Kraft, Lars
  • Olofsson, Ulf
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Vägbeläggningar av betong har potential att vara ett intressant alternativ till asfalt på flera sätt. Betong är normalt sett slitstark och saknar fossila komponenter, vilket är gynnsamt ur klimatsynpunkt och för brandsäkerhet i t.ex. tunnlar. Betong är dock dyrare att lägga, vilket medför att ur ett hållbarhetsperspektiv måste betongen vara både slitstarkare och kräva mindre underhåll jämfört med asfaltsbeläggningar. Syftet med föreliggande projekt har varit att ta fram ett betongrecept (Betong 2), med bättre egenskaper avseende slitage och partikelemissioner jämfört med en känd standardbetong (Betong 1) och en slitstark asfaltsbeläggning (ABS16) baserade på samma ballastmaterial. Inledande försök på pinne-skiva-maskin visade att nötning och partikelkoncentration för vägmaterialen av betong uppvisar en omvänd proportionalitet mot ballastens hårdhet, och en direkt proportionalitet mot glidsträckan. I VTI:s provvägsmaskin jämfördes Betong 2 mot Betong 1 och mot en asfalt av typen ABS16. Provningen visade att slitaget var betydligt lägre för Betong 2 jämfört med referensasfalten (ABS16) och Betong 1. Genomgående genererar båda betongerna högre PM10-halter än asfalten. Ultrafina partiklar genereras i högre grad av asfalten. Orsaken till betongernas högre PM10-emission bedöms vara bidraget från cementpastan, vilket avspeglas i ett cirka tre gånger så högt kalciuminnehåll i PM10 från betongerna jämfört med PM10 från asfalten ABS16. Sammantaget visar både provningen i PVM och i detaljstudierna i pinne-skiva-maskin att Betong 2 har högre slitstyrka än både Betong 1 och asfalten ABS 16 och genererar generellt mindre PM10 än Betong 1. / Road paving of concrete has the potential to be an interesting alternative to asphalt in several ways. Concrete is normally durable and lacks fossil components, which is favorable from a climate point of view and for fire safety in e.g. tunnels. However, concrete is more expensive to lay, which means that from a sustainability perspective, the concrete must be both more durable and require less maintenance compared to asphalt coatings. The purpose of the present project has been to develop a concrete recipe (Concrete 2), with better properties regarding wear and particle emissions compared to a known standard concrete (Concrete 1) and a durable asphalt coating (SMA16) based on the same ballast material. Initial pin-on-disk machine tests showed that abrasion and particle concentration of concrete road materials exhibit a reversed proportionality to the hardness of the ballast, and a direct proportionality to the slip distance. In VTI’s road simulator, Concrete 2 (the new recipe) was compared to Concrete 1 and against an asphalt of the type SMA16. The test showed that the wear was significantly lower for Concrete 2 compared to ABS16 and Concrete 1. Generally, both the concretes generate higher PM10 levels than the asphalt. Ultrafine particles are generated to a greater extent by the asphalt. The reason for the higher PM10 emission of the concrete is considered to be the contribution from the cement paste, which is reflected in an approximately three times higher calcium content in PM10 from the concrete compared to PM10 from the asphalt. Overall, both the test in road simulator and in the detailed studies in the pin-on-disc machine show that Concrete 2 has a higher wear resistance than both Concrete 1 and the asphalt SMA16 and generally generates less PM10 than Concrete 1.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times