Affordable Access

Modelování systému car sharing / Car Sharing System Modelling

Authors
  • Varecha, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou relokace carsharingových vozidel v rámci volného carsharingu s využitím vhodných matematických modelů. V první části práce je problematika carsharingu popsána obecně a jsou uvedeny výhody a nevýhody carsharingu. Poté následuje obecný popis čtyř optimalizačních úloh, které je možno použít pro matematické modelování systému volného carsharingu. Další kapitoly jsou věnovány variantám procesu relokace carsharingových vozidel a pro každou variantu je vytvořen samostatný matematický model. Závěr práce je věnován výpočetním experimentům s navrženými modely a zhodnocení dosažených výsledků. / This Master thesis deals with the issue of carsharing vehicle relocation within free carsharing services using appropriate mathematical models. In the first part of the thesis, the issue of carsharing is described in general and the advantages and disadvantages of carsharing are presented. This is followed by a general description of four optimization tasks that can be used for mathematical modeling of a free carsharing system. Further chapters are devoted to variants of the process of relocation of carsharing vehicles and a separate mathematical model is created for each variant. The conclusion presents the computational experiments with the proposed models and evaluation of the achieved results. / 342 - Institut dopravy / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times