Affordable Access

Mörka personlighetsdrag hos Sveriges studenter : – En enkätundersökning om machiavellism, narcissism och psykopati / Dark Personality Traits in Students in Sweden : – A Survey about Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy

Authors
  • Flood Hörberg, Henric
  • Olsson, Emil
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka om det gick att finna skillnader i förekomst av personlighetsdrag från den mörka triaden, det vill säga, machiavellism, narcissism och psykopati mellan studenter inom olika utbildningar på högskole- och universitetsnivå i Sverige. Tidigare forskning visar att studenter på utbildningar inom olika ämnen tenderar att uppvisa drag från mörka triaden i olika hög utsträckning. Data till studien samlades in genom att en enkät med självskattningstest Short Dark Triad (SD3) översatt till svenska skickades ut till totalt 22 olika ämnen och utbildningar vid 33 av Sveriges lärosäten. Totalt hade studien 1055 deltagare fördelat på 709 kvinnor och 346 män. Studiens resultat visade flertalet signifikanta skillnader gällande alla de tre personlighetsdragen mellan utbildningarna. Resultaten stämde i stora delar överens med tidigare forskning. Ett resultat som dock gick emot tidigare forskning var att ekonomistudenter inte fick högre poäng på machiavellism jämfört med studenter som läser juridik eller statsvetenskap.  / The purpose of this study was to examine whether differences were found in occurrence of three personality traits from the Dark Triad, Machiavellianism, narcissism and psychopathy, in regard to students within different educations in universities and colleges in Sweden. Previous research and findings have shown that students with different educations tend to show traits from the Dark Triad of varying degrees. Data to the study was collected through a self-assessment survey named Short Dark Triad (SD3). The survey was translated to Swedish, then sent to 22 different educations at 33 Swedish universities and colleges. 1055 participants were gathered in the study with a distribution of 709 women and 346 men. The results were mostly supported by previous research, however a few results were not supported by previous research. For example, economy students did not get higher scores on Machiavellianism when compared to students at law and political science.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times