Affordable Access

”Mitt mål blev snabbt att bli en respekterad gangster” : En studie om tidigare kriminellas syn på bakomliggande faktorer till en påbörjad och avslutad kriminell karriär / "My goal quickly became to become a respected gangster." : A study of the underlying factors to a commenced and ended criminal career

Authors
  • Burzic, Ermin
  • Yousif, Zeinab
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The aim of the study is to investigate why the individual begins a criminal career, why individuals choose to end the criminal career, and whether they view their previous crime as a result of the surrounding society or take personal responsibility. Qualitative interviews have been conducted. The sample consists of individuals who have left the criminal path and done so at least 3 years ago. The results of the study resulted in social ties within e.g., schooling, socializing, the residential area and the family are underlying factors that can be linked to the reasons for starting a criminal career. The family can also be considered a central factor in the reasons why a former criminal ends his criminal life. The conclusion that can be drawn from the results of the study shows that regardless of influencing factors, it is not individual events that are decisive if the individual neither begins nor ends a criminal career. It is the interplay of these underlying factors or events that will drive further behavioural changes in the individual. / Syftet med arbetet är att undersöka varför de tidigare kriminella individerna påbörjar en kriminell karriär, varför individerna väljer att avsluta den kriminella karriären, samt om de ser på sin tidigare kriminalitet som en följd av det omgivande samhället eller tar ett personligt ansvar. Kvalitativa intervjuer har utförts. Urvalet består av personer som har lämnat den kriminella banan och gjort detta för minst 3 år sedan. Studiens resultat mynnade ut i att sociala band inom t.ex. skolgång, umgänge, bostadsområdet och familjen är bakomliggande faktorer som kan kopplas till orsaker för en påbörjad kriminell karriär. Familjen kan dessutom betraktas som en central faktor i orsaker till att en tidigare kriminell avslutar sin kriminella karriär. Den slutgiltiga slutsatsen som kan dras av studiens resultat visar, att oavsett påverkande faktorer så är det inte enstaka händelser som är avgörande om individen vare sig påbörjar eller avslutar en kriminell karriär. Det är snarare samspelet av dessa bakomliggande faktorer eller händelser som kommer att driva vidare beteendeförändringar hos individen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times