Affordable Access

Missbruk ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om professionellas syn på skillnader och likheter mellan missbrukande män och kvinnor.

Authors
  • Eklund, Erika
  • Krook, Wilma
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I Sverige är det vanligt att personer idag både dricker alkohol och använder sig av narkotika. Studiens syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter yrkesverksamma inom socialt arbete kan identifiera bland missbrukande män och kvinnor. Vi vill undersöka vilka bakomliggande faktorer som orsakar ett missbruk samt hur missbruket och behandlingen framställs. Studien är kvalitativ där sju professionella socialarbetare som kommer i kontakt med missbrukande människor har deltagit i studien genom intervjuer. Informanterna arbetar i Lappland, i tre olika kommuner. För att analysera det inhämtade materialet från intervjupersonerna har vi använt en så kallad kvalitativ innehållsanalys där det mest relevanta för studien lyfts fram och tolkats. Resultatet i studien visar att det finns en rad olika faktorer som orsakar att en person utvecklar ett missbruk, bland annat arv och traumatiserade upplevelser. Intervjupersonerna gör ingen skillnad på män och kvinnor i bemötandet och behandlingen, utan varje person bemöts individuellt. Det som skiljer sig mellan män och kvinnor i missbruk och behandling handlar enligt informanterna bland annat om skamkänslor, där kvinnor anses var mer fyllda med dessa känslor. En slutsats som vi drar utifrån det insamlade materialet är att det finns vissa skillnader och likheter mellan missbrukande män och kvinnor men att det viktigaste är att behandla individen och inte könet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times