Affordable Access

Medvetandet och inter-teoretisk reduktion / Mind and inter-theoretic reduction

Authors
  • Gustafsson, Andreas
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Mycket diskussion har ägt rum om huruvida medvetandets fenomenala aspekter kan reduceras till fysikaliska sakförhållanden. Enligt fysikalisterna är denna typ av reduktion möjlig då det subjektiva medvetandet i grunden inte är något icke-fysikaliskt. Syftet med denna uppsats är inte att undersöka huruvida medvetandet som sådant är metafysiskt reducerbart till de fysikaliska förhållandena, utan snarare att presentera ett problem som uppstår för fysikalisten om denne ämnar finna ett sätt att reducera en teori om det fenomenala till en teori om det fysikaliska. Problemet som här diskuteras är alltså inter-teoretiskt, snarare än metafysiskt. Grunden för diskussionen och problemformuleringen utgörs dels av David Chalmers kritik mot de reduktionistiska teorierna om medvetandet, dels av Lawrence Sklars taxonomi över olika typer av inter-teoretisk reduktion. Enligt Chalmers är det subjektiva medvetandet något unikt icke-reducerbart i en metafysisk bemärkelse. Detta i kombination med Sklars diskussion om reduktion mellan inhomogena teorier tjänar som utgångspunkt för en semantisk/teoretisk diskussion om reduktion av det fenomenala medvetandet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times