Affordable Access

Miljöetik i läroböcker för biologi årskurs 7-9 : En kvalitativ textanalys med fokus på relationsbaserad etik / Environmental ethics in biology textbooks : A qualitative textanalysis with focus on relationship-baased ethics

Authors
  • Börjesson, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om miljöetiska grundsyner i läroböcker i biologi för elever i åk 7 – 9 med fokus på relationsbaserad etik. Två läroböcker har analyserats utifrån Svennbecks (2004) analysinstrument för att undersöka om och på vilket sätt relationsbaserad etik förekommer i böckerna. En kvalitativ innehållsinriktad textanalys har använts. Ett andra syfte var att bidra till metodutveckling för pedagogiska studier om relationsbaserad etik, då både kunskap om och vetenskapliga tillvägagångssätt i stort sett saknas eftersom denna forskning är relativt ovanlig. Studien visar att uttryck för en relationsbaserad etik förekommer i mycket begränsad omfattning i texterna. Kontexten är oftast snarare vetenskaplig rationell. Svennbecks analysverktyg visade sig fungera tillfredställande i relation till sitt syfte, då instrumentet är väl specificerat och tydligt, vilket är ett stöd för forskaren. Instrumentet kan med fördel kompletteras av erfarande, sinnliga aspekter för att bli mer heltäckande.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times